Finances per a No Financers

Durada del Curs: 20 hores Presencial

Objectius del Curs:

•Proporcionar als participants coneixements bàsics en finances i comptabilitat.
• Desenvolupar habilitats per a la interpretació i l'anàlisi d'estats financers.
• Comprendre la importància de la gestió financera per a lèxit empresarial.

Contingut

Mòdul 1: Introducció a les Finances • Definició i objectius de les finances. • Principis bàsics de la comptabilitat. • El paper del departament financer a l'empresa.

Mòdul 2: Estats Financers • Anàlisi del balanç de situació. • Interpretació del compte de resultats. • Lectura i anàlisi de l‟estat de fluxos d‟efectiu.

Mòdul 3: Anàlisi de Ràtios • Càlcul i interpretació de les principals ràtios financeres. • Anàlisi de la solvència i la liquiditat de l'empresa. • Mesurament de la rendibilitat i eficiència empresarial.

Mòdul 4: Gestió Financera • El procés de planificació i pressupostació. • Presa de decisions financeres. • Avaluació d'inversions i de projectes.

Mòdul 5: Finances Sostenibles • Introducció a la sostenibilitat financera. • Anàlisi dels riscos ambientals, socials i de governança (ASG). • La integració dels criteris ESG a la gestió financera.

Metodologia: • Classes teòriques i pràctiques. • Casos pràctics i exemples reals. • Debats i discussió de casos pràctics. • Avaluacions pràctiques per consolidar els coneixements adquirits.

Material Didàctic: • Presentacions a PowerPoint amb els principals conceptes i exemples. • Articles i llibres recomanats per aprofundir en els temes tractats. • Exercicis pràctics i casos reals per aplicar els coneixements adquirits.

Certificació: • S'atorgarà un certificat d'assistència i aprovació del curs als participants que hagin completat el programa i superat les avaluacions pràctiques.

Per a qui és aquest curs

Aquest curs està dissenyat per a aquells professionals que vulguin adquirir coneixements en finances i comptabilitat, independentment de la formació acadèmica prèvia. Es recomana especialment a aquells que vulguin ampliar el seu coneixement en la gestió financera d'empreses i en la integració de criteris ESG en la presa de decisions financeres

TOP