Informació D'Estats No Financers

Durada del Curs: 20 hores Presencial

Objectius del Curs:

• Proporcionar als participants coneixements bàsics en matèria dinformació no financera..
• Comprendre la importància de la transparència i la divulgació de la informació no financera al món empresarial actual..
•Desenvolupar habilitats per a la interpretació i l'anàlisi de la informació no financera..

Contingut

Mòdul 1: Introducció a la Informació no Financera • Definició i objectius de la informació no financera. • Principals categories dinformació no financera. • El paper de la informació no financera a la presa de decisions empresarials.

Mòdul 2: Marc de Reporting d'Informació no Financera • Estàndards internacionals de reporting dinformació no financera. • La Taxonomia Verda i la doble materialitat. • Metodologies de recopilació i presentació dinformació no financera.

Mòdul 3: Indicadors d'Acompliment no Financers • KPI per mesurar la sostenibilitat financera. • Mesurament de la petjada de carboni. • Indicadors d'exercici en matèria de diversitat i inclusió, drets humans, ètica i responsabilitat social empresarial.

Mòdul 4: Comunicació i divulgació d'informació no financera. • Linforme de sostenibilitat i la seva importància. • La comunicació dinformació no financera als stakeholders. • Tendències actuals en divulgació dinformació no financera.

Mòdul 5: Gestió de la Informació no Financera • Integració de la informació no financera a la gestió empresarial. • Anàlisi de la informació no financera i la seua influència en la presa de decisions empresarials. • L'auditoria i la verificació de la informació no financera.

Metodologia: • Classes teòriques i pràctiques. • Casos pràctics i exemples reals. • Debats i discussió de casos pràctics. • Avaluacions pràctiques per consolidar els coneixements adquirits.

Material Didàctic: • Presentacions a PowerPoint amb els principals conceptes i exemples. • Articles i llibres recomanats per aprofundir en els temes tractats. • Exercicis pràctics i casos reals per aplicar els coneixements adquirits.

Certificació: • S'atorgarà un certificat d'assistència i aprovació del curs als participants que hagin completat el programa i superat les avaluacions pràctiques.

Aquest curs està dissenyat per a aquells professionals que vulguin adquirir coneixements en matèria d'informació no financera i la seva rellevància al món empresarial actual. Es recomana especialment a aquells que vulguin aprofundir en la transparència i la divulgació d'informació no financera, i en la integració de la informació no financera en la gestió empresarial.

TOP