Finances Aplicades A La Sostenibilitat

Durada del Curs: 20 hores Presencial

Objectius del Curs:

• Proporcionar als participants una comprensió dels conceptes bàsics de les finances sostenibles.
• Entendre com les finances sostenibles poden millorar el rendiment financer i la gestió de riscs d‟una empresa.
• Aprendre com integrar la sostenibilitat a la presa de decisions financeres.
• Conèixer les eines i els marcs de referència utilitzats en finances sostenibles.

Contingut

• Mòdul 1: Introducció a les finances sostenibles • Definició de finances sostenibles. • Raons per les quals la sostenibilitat és important a les finances. • Beneficis de les finances sostenibles per a les empreses i els inversors.

Mòdul 2: Instruments financers sostenibles • Bons verds, socials i sostenibles. • Microfinances i finances inclusives. • Inversió d‟impacte i fons d‟inversió socialment responsables.

Mòdul 3: Riscos financers relacionats amb la sostenibilitat • Anàlisi de riscos ambientals, socials i de governança (ESG). • Identificació de riscos per a les empreses i els inversors. • Mesura i gestió de riscos ESG.

Mòdul 4: Integració de la sostenibilitat a la presa de decisions financeres • Anàlisi financera ESG. • Avaluació de la sostenibilitat dels projectes dinversió. • Integració dels criteris ESG a la presa de decisions de finançament i d'inversió.

Mòdul 5: Eines i marcs de referència per a finances sostenibles • Principis per a la Inversió Responsable (PRI). • Marc dInformació de Sostenibilitat Empresarial (SASB). • Normes de divulgació de carboni (CDP).

Metodologia: • Classes teòriques i pràctiques. • Anàlisi de casos pràctics i exemples reals. • Debats i discussió de casos pràctics. • Avaluacions pràctiques per consolidar els coneixements adquirits.

Material Didàctic: • Presentacions a PowerPoint amb els principals conceptes i exemples. • Articles i llibres recomanats per aprofundir en els temes tractats. • Exercicis pràctics i casos reals per aplicar els coneixements adquirits.

Certificació: • S'atorgarà un certificat d'assistència i aprovació del curs als participants que hagin completat el programa i superat les avaluacions pràctiques.

Per a qui és aquest curs

Aquest curs està dissenyat per a aquells professionals que vulguin adquirir coneixements en finances sostenibles i la seva rellevància al món empresarial actual. Es recomana especialment aquells que vulguin aprofundir en la integració de la sostenibilitat en la presa de decisions financeres i en la gestió de riscos financers relacionats amb la sostenibilitat.

TOP